בין אדם לזולתו - חסד

בבית החינוך שלנו אנו דבקים בחינוך להכרת מעלת האדם, הנברא בצלם אלוקים, ולדבקות בכלל הגדול של "ואהבת לרעך כמוך" ובמצוות הנובעות ממנו.

הגדרות כלליות כניסה למערכת